Wettelijke Bepalingen

Informatie Over De Gegevensbescherming

In overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 verwerken wij in dit bedrijf de informatie die u ons verstrekt om de gevraagde diensten te kunnen leveren. Deze verstrekte gegevens worden bewaard voor de duur van de zakelijke relatie of voor de jaren die nodig zijn om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve in gevallen waarin er een wettelijke verplichting bestaat. U heeft het recht om bevestiging te krijgen of wij uw persoonsgegevens bij Remolques y Volquetes verwerken en heeft derhalve het recht om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens, om onjuiste gegevens te corrigeren of om te verzoeken dat deze worden verwijderd als de gegevens niet langer noodzakelijk zijn.

1.- Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van uw gegevens?

Remolques y Volquetes, S.L. is verantwoordelijk voor het verwerken van uw gegevens. Om contact op te nemen met de persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling, dient u zich te wenden tot het volgende adres en daarbij duidelijk en beknopt aan te geven wat uw doelstellingen zijn met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

Avenida del Progrés, 17
Polígono industrial Campo Aníbal
46530 Puzol
CIF: B46439386

Indien gewenst kunt u ook contact met ons opnemen via e-mail of telefoon.

Telefoon: 961465211
Email: tisvol@tisvol.com

2.- Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wanneer u onze website bezoekt, worden op onze servers alleen de gegevens met betrekking tot uw IP-adres, de website van waaruit u ons bezoekt, de pagina’s die u op onze website bezoekt, informatie over de gebruikte internetbrowser en het gebruikte besturingssysteem en de datum en de duur van uw bezoek standaard opgeslagen.

Remolques y Volquetes, S.L. gebruikt de verkregen gegevens uitsluitend om haar website technisch te beheren en het gebruik ervan te kunnen beoordelen. Wij gebruiken deze toegangsgegevens om onze website aantrekkelijker en gebruiksvriendelijker te maken, om de inhoud te verbeteren en om eventuele technische problemen met betrekking tot onze aanwezigheid op het internet te herkennen.

Alle andere persoonsgegevens worden alleen opgeslagen voor registratie, onderzoek of het versturen van een aanvraag. Deze verstrekte gegevens worden bewaard voor de duur van de zakelijke relatie of voor de jaren die nodig zijn om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. De gegevens die rechtstreeks verband houden met de contractuele uitvoering van de garantie worden gehandhaafd totdat de belanghebbende verzoekt om deze te verwijderen of, indien dit niet gebeurt, totdat zij niet langer van belang zijn voor het bedrijf en kunnen worden gebruikt voor het beheer van de garantie of voor commerciële prospectie.

De verzamelde gegevens worden uitsluitend voor de aangegeven doeleinden gebruikt en zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de genoemde doeleinden. Indien de persoonsgegevens bestemd zijn om te worden verwerkt voor een ander doel dan waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld, zal de betrokkene voorafgaand aan deze verdere verwerking informatie over dat andere doel worden verstrekt, evenals alle andere aanvullende informatie die als relevant kan worden beschouwd.

3.- Wat is de legitimiteit voor de verwerking van uw gegevens?

De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw gegevens is de uitvoering van de garantieovereenkomst die geldt voor de aankoop van het voertuig. Het verzamelen van persoonsgegevens wordt voornamelijk voor contractuele doeleinden uitgevoerd, aangezien dit een voorwaarde is om de garantie volledig effectief te kunnen verlengen. Zoals in het vorige hoofdstuk is aangegeven, kunnen de verkregen gegevens worden gebruikt voor het beheer van de garantie zelf of voor commerciële prospectie.

4.- Aan welke ontvangers worden uw gegevens doorgegeven?

Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere bedrijven van de Tisvol-groep. Daarbuiten is het doorgeven van de verzamelde gegevens aan derden uitgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht is. In geen geval zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden worden doorgegeven.

5.- Wat zijn uw rechten met betrekking tot de gegevens die u ons heeft verstrekt?

Iedereen heeft het recht om te weten of één van de bedrijven van de Tisvol-groep persoonsgegevens verwerkt die hen aangaan. In dat geval heeft u het recht om toegang tot de gegevens te verzoeken, alsmede om rectificatie of annulering ervan te vragen als deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie kunnen de betrokken partijen bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens en zal de Tisvol-groep de verwerking van de gegevens beëindigen, behalve in geval van dwingende gerechtvaardigde redenen, of bij het uitoefenen of verweren van eventuele vorderingen.

Informatie met betrekking tot intellectuele-eigendomsrechten

Wij maken u erop attent dat de website www.tisvol.com tot doel heeft om de kennis van het bedrijf en de producten en diensten die door het bedrijf worden aangeboden te vergemakkelijken.

De structuur, het ontwerp en de presentatie van de elementen ( grafieken, afbeeldingen, bestanden, logo’s, kleurencombinaties en elk element dat aan bescherming onderhevig is) zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten, onder het eigendom van TISVOL S.L.

Het reproduceren, bewerken, distribueren, openbaar maken, openbaar maken, beschikbaar stellen aan gebruikers en, in het algemeen, elke andere vorm van gebruik, geheel of gedeeltelijk, van de in de vorige alinea bedoelde elementen is verboden.

De kenmerkende aanduidingen (merken, handelsnamen) zijn beschermd door industriële eigendomsrechten en gebruik of misbruik ervan is verboden, tenzij TISVOL S.L. hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven.